Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő személye

Az érintettek személyes adatait a Success in Life Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28; cégjegyzékszám: 01-09-994211; adószám: 14845567-2-41; a továbbiakban „Adatkezelő”) kezeli.

Az Adatkezelő kezeli az érintettek által a “www.azennyugdijam.hu” honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon esetlegesen az Adatkezelő részére átadott személyes adatokat.

Az Adatkezelő a Magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a jogszabályok alapján önálló jogi személy. 


2. Érintett

Érintett minden olyan személy, aki a “www.azennyugdijam.hu” weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az Adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, az Adatkezelővel szerződést köt, az Adatkezelő részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, az Adatkezelő rendszerében regisztrál. 


3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek – így különösen a hirdetők, potenciális munkavállalók, a kiválasztásban közreműködő közvetítők – adatkezeléseire.

A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. Az Adatkezelő a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.   


4. Az Adatkezelő tevékenysége

Az Adatkezelő nyugdíj tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatást nyújt. Az Adatkezelő személyes adatokat ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kezel. 

 

5. Irányadó jog

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a Magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben az Adatkezelő tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Adatkezelő kiköti a magyar jog alkalmazását.

Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Adatkezelő kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény az irányadó.

 

6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az Adatkezelő jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel kapcsolatba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.

Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
-    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
-    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
-    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
-    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
-   ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
-    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek. 

 

7. Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő székhelyén, fióktelepén, telephelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Adatkezelő hozza meg. 

 

8. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. Az Adatkezelő az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:

  1. Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
  2. Az érintett nyugdíjtervezés szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek a feltárása;
  3. Az érintett részére – képzettségének, adottságainak, és igényeinek figyelembe vételével – megfelelő nyugdíjprogram tervezése;
  4. Az érintett és a potenciális nyugdíjprogram közötti kapcsolat létrehozása;
  5. Az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek (pl. bevallás, adatszolgáltatás) teljesítése;
  6. Az adatkezelés célja továbbá az Adatkezelő és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
  7. A rögzített technikai adatok kezelésének célja elemzések, statisztikák készítése.
  8. Az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről.
  9. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek az Adatkezelő szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. Mindezek alapján az érintettek a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be.

 

9. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

-    Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési idő, lakcím, nem);
-    Az érintett személyazonosító kódjai, számai (adóazonosító jel, TAJ szám);
-    Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);
-  Az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára és nyugdíjtervezésre vonatkozó egyéb adatok;
-    Az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, adatszolgáltatások).

A “www.azennyugdijam.hu” weboldal látogatása esetén az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.


 
10. Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:
-    Az érintett által megadott személyes adatok; 

-    Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok;

-   Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.


A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet: 

-    Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a “www.azennyugdijam.hu” weboldalon.

-    Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van az Adatkezelő helyiségében személyesen megadnia adatait.

-    Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át az Adatkezelőnek a tervezés, az adatokat az Adatkezelő kezeli.
A fentieken túlmenően az Adatkezelő kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos adatok).


 
11. Az adatok tárolása

Az Adatkezelő az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében tárolja. Ennek során rögzítésre kerülhetnek egyes papíron megadott adatok is (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok). A papíralapon keletkezett adatokat az Adatkezelő tárolja, az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

Az érintett kérésére az Adatkezelő az adatokat törli.   12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. 

 

13. Adatfeldolgozó igénybe vétele

Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti. Adatfeldolgozót jelenleg az adatkezelő nem vesz igénybe.

 

14. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

 

15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő öt munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelő-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

Az Adatkezelő – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő három év eltelt. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – amennyiben a munkakör későbbi közvetítésére esély van – a törlést megelőzően megkeresi az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, az Adatkezelő az adatait a későbbiekben is kezeli. Az adatkezelés három éves időtartamát az a cél indokolja, hogy ezen időtartamon belül reális esély lehet az érintett számára munkakör felkutatására és ajánlására.

Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört az Adatkezelő nem tud ajánlani, és ennek jövőbeni esélye kizárható.
A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.

A fentiek alapján az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

-    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
-    az érintett azt kéri;
-    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
-    az adatkezelés célja megszűnt;
-    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. 

 

16. Az érintettek jogai

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Adatkezelő-tól kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást az Adatkezelő 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását. 

 

17. Az érintett felelőssége

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Adatkezelő az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

 

18. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-84201/2015.

 

19. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz www.naih.hu emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.